You are here: Home - Faydalı Bilgiler - Temel Eğitim ve Silah Eğitimi Sınav Soruları - 42. Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevapları

42. Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevapları

1-) X-ray cihazlarının kullanım amacı nedir?

a) Yetkisiz kişilerin girişini engellemek

b) Aranan şahısları tespit etmek

c) Kapalı koli, valiz gibi eşyaların içeriğini incelemek ve uygun olmayan malzemeleri tespit etmek

d) Şahısların üzerinde bıçak, silah gibi tehlikeli ve taşınması yasak olan aletlerin olup olmadığını tespit etmek

e) Metalleri tespit etmek

 

2-) Kartlı geçiş sistemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi güvenlik zafiyeti oluşturan bir özelliktir?

a) Geçerli bir karta sahip olan herhangi bir kimsenin sistemden geçebilmesi

b) Geçerli bir kart olmadan içeriye girilememesi

c) İstenilen kartların gerektiğinde geçersiz yapılabilmesi

d) Her karta farklı seviyede giriş yetkisi tanınabilmesi

e) Giriş çıkış yapılan gün ve saatlere ilişkin raporlama yapabilmesi

 

3-) El tipi metal detektörler ve bunların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Vücuda belli bir mesafe tutularak kullanılır

b) Batarya ile çalışırlar

c) Sesli alarm verirler

d) Alarmın vücudun hangi bölgesinden kaynaklandığı anlaşılamaz

e) Başa dokundurulmadan kullanılmalıdır

 

4-) Kapı tipi metal detektörlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bina girişlerinde kullanılırlar

b) Metal cisimlere alarm verirler

c) Hangi malzemeden yapılırsa yapılsın tehlike arz eden her türlü kesici, delici cisme alarm verirler

d) Şehir elektriğinden beslenerek çalıştırılırlar

e) Bazı modellerde alarmın vücudun hangi bölgesinden kaynaklandığına dair ışıklı göstergeler bulunmaktadır.

 

5-) Üzerinde uyuşturucu madde saklayan bir şahsın üzerindeki uyuşturucu maddeyi tespit etmek amacıyla aşağıdaki cihazlardan hangisinin kullanılması uygun olur?

a) El tipi metal detektörü

b) Kapı tipi metal detektörü

c)X-ray cihazı

d) Kamera sistemi

e) Hiçbiri

6-) Özel güvenlik hizmetleri uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurabilir

b) Kurum ve kuruluşlar güvenlik şirketlerinden hizmet satın alabilir

c) Kurum ve kuruşlar bünyesinde genel kolluk personeli çalıştırabilir

d) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurabildiği gibi hizmet de satın alabilir

e) Kurum ve kuruşlar güvenlik konusunda genel kollukla iletişim kurabilir

7-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik ve genel kolluk görevlileri arasındaki anlaşmazlıkların sebeplerinden biri değildir?

a) Rekabet duygusu

b) Mevzuat eksikliği

c) Haberleşme eksikliği

d) Karşılıklı sevgi ve saygının gelişmemesi

e) İletişim eksikliği

8-) Genel kolluğun olaylar karşısında yetkileri geniştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yetkilerden değildir?

a) Silah kullanma

b) Suçları araştırma

c) Tutuklama

d) İfade alma

e) Yakalama

9-) Genel kolluk ile özel güvenlik arasında ilişki ve işbirliği oluşturulmasında şirketlerin ve eğitim kurumlarının yanında aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin olumlu etkisi bulunmaktadır?

a) Bankalar

b) Fabrikalar

c) Belediyeler

d) Havalimanları

e) Sektör Sivil Toplum

10-) Bir kişiye karşı hissedilen negatif duyguya ne denir?

a)Empati

b)Sempati

c)Entropi

d)Sosyopati

e)Antipati

11-)Kitle iletişim araçlarını, dünya olaylarını iyi takip edip fikir ve bilgileriyle etrafındaki insanları etkileyip onlar tarafından saygı duyulan kimselere ne denir?

a)Kanaat önderi

b)Muhtar

c)Âlim

d)Komutan

e)Üstat

12-)Toplumdaki bireyleri bir hedefe yöneltmek, onları isteklendirmek için yapılan iletişim aşağıdaki kitle iletişim fonksiyonlarından hangisinde ifade edilmektedir?

a) Ajitasyon

b) Bilgilendirme

c) Eğitim

d) Motivasyon

e) Propaganda

 
13-)Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin işlevlerinden birisidir?

a) Manipülasyon

b) Ayrıştırma

c) Eğitim

d) Kışkırtma

e) Yanıltma

 

 

 

 

 

Kitle İletişim Araçlarının Fonksiyonları şu şekilde sıralanabilir:

1 “Haber verme, eğitme, eğlendirme,
2 Dış dünyayı görmemizi sağlama,
3 Kültürün toplumumuzdan, bizden sonraki toplumlara ve nesilden nesile geçişini sağlama,
4 Eşya ve hizmetlerin tanıtılmasına, satılmasına yardım etme,
5 Dışımızda oluşan fırsat ve çağrılara karşılık verme ile sosyal hareketlerde genel rızaya ulaşma arasında bağ kurmamıza yardım etme” olarak sınıflandırmıştır

Kitle iletişim araçları, bu fonksiyonları gerçekleştirirken doğal olarak alıcı üzerinde de bir etki yaratır İletişim, her şeyden önce bir bilgi alışverişidir Bu alışverişten amaçlanan da anlamak, anlatmak, öğrenmek ve eğitim görmek ihtiyaçlarının giderilmesidir Bu ihtiyaçların giderilmesi amacıyla başlatılan iletişim sürecinin sonunda yaşanan olgu, etkileme ve etkilenme; yani etkileşimdir

14-)Halkla ilişkiler açısından, toplumun çıkarını ilgilendiren bir konu hakkında halkın genel kanaat ve düşüncelerine ne ad verilmektedir?

a) Cemiyet

b) Kitle

c) Kamuoyu

d) Cemaat

e) Grup

15-) “Bir insanın bir başkasına karşı duyduğu sevgi ve yakınlık” tanımı hangi kavramı anlatmaktadır?

a)Empati

b)Sempati

c)Duyumsama

d)Duygusallık

e)Antipati

sempati : fransızca sympathie (duygudaşlık, kanı kaynama, cana yakınlık). “bir insanın bir başkasına karşı duyduğu sevgi ve yakınlık” anlamında kullanılan sempati için dilimizde şu karşılıklar uygun düşmektedir: yakınlık, cana yakınlık, sevimlilik. örnek: türk olduğumuzu söyleyince macarların yakınlıklarını tebessümlerinden hissediyoruz.

16-)İletişimde anlatımın şifrelenmesine ne denir?

a)Kaynak

b)Mesaj

c)Hedef

d)Kodlama

e)Alıcı

17-)Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim çeşitlerindendir?

a)Makale

b)Konferans

c)Kitap

d)E-mektup

e)Mektup

18-) Aşağıdakilerden hangisi kitlesel iletişimde kullanılan 5N1K formülündeki 5N’yi ifade eden kelimelerden değildir?

a)Ne

b)Nerede

c)Nasıl

d)Neden

e)Ne ile

19-)Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta erkekler için imajı olumsuz etkileyen iletişim unsurlarındandır?

a) Takım elbise

b) Boyalı ayakkabı

c) Dar giysiler

d) Beyaz diş

e) Ütülü pantolon, gömlek

20-)Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta kadınlar için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır?

a) Abartılı makyaj

b) Taranmış saç

c) Fazla dekolte

d) Gösterişli takılar

e) Resimli tişört

21-)Örgütlerde açıklanması karmaşık ve zor olan aktiviteleri ve olayları açıklamaya yardımcı olan masalımsı anlatımlara ne denir?

a) Mitler

b) Gelenekler

c) Ayinler

d) Kahramanlıklar

e) Semboller

Semboller : Örgüt üyelerinin karmaşık fikirleri ve duygusal mesajları birbirine aktarılmasını sağlayan ve özel anlam taşıyan objeler, hareketler ve olaylardır.

Ayinler : Kültürel değerleri ve normları yerleştirmeye yönelik düzenli olarak yapılan hareketler ve törenlerdir.

Mitler : Açıklanması karmaşık ve zor olan aktiviteler ve olayları açıklamaya yardımcı olan masalımsı hikayelerdir.

22-) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmaya ilişkin yanlış bir ifadedir?

a) Direnmenin mahiyet ve derecesine göre zor kullanılmalıdır.

b) Silah ve tahsis edilen diğer teçhizat bir zor kullanma aracıdır.

c) Saldırı varsa sadece meşru savunma kapsamında zor kullanılmalıdır.

d) Meşru savunma kapsamında da zor kullanılabilir.

e) Direnişi kırmak amacıyla zor kullanılmalıdır.

 

23-) Özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisi doğrudan doğruya hangi mevzuata dayanmaktadır?

a) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

b) Umumî Hıfzıssıhha Kanunu

c) Türk Ceza Kanunu

d) Emniyet Teşkilat Kanunu

e) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu

 

24-) Zor kullanmada kademeli olarak artan nispette zor kullanılması kanunun aradığı bir koşuldur. Bu bakımdan “kademelilik” ilkesinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılamaz?

a) Maddi güç araçlarından önce bedenî güç kullanılmalıdır.

b) Maddi güç araçları ağırlık ve etki derecesine göre daha az zarar verici olandan daha çok zarar verici olana doğru aşamaları içerecek şekilde kullanılmalıdır.

c) Silah ve benzeri ölüme sebebiyet verebilecek araçların kullanımı en son çare olarak tercih edilmelidir.

d) Kullanılan aracın yetersiz kaldığının ya da kalacağının anlaşılması halinde daha ağır nitelikli araçlar kullanılmalıdır.

e) Meşru savunma kapsamında dahi olsa saldırının niteliği dikkate alınmaksızın bedenî güç-maddi güç ve silah kullanma sıralamasına uyulmalıdır.

 

25-) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun suç önleme görevleri kapsamında yer alan bir görevi değildir?

a) Suçları önlemek amacıyla devriye gezmek,

b) Suç işleyen kişiler hakkında iddianame hazırlamak ve mahkemeye sevk etmek.

c) Koruma ve kontrol amaçlı nokta görevi yapmak,

d) Genel arama ve kimlik kontrolü uygulaması yapmak,

e) Korunan bina ve tesislere gelenleri kontrol etmek ve kimlik bilgilerini incelemek,

 

26-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?

a) Haklarında yakalama emri bulunan kişiler,

b) Hakkında icra takibi bulunan kişiler,

c) Suç işlerken rastlanılan kişiler,

d) Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanması gereken kişiler,

e) Vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanması gereken kişiler.

 

27-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalama işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?

a) Yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etme,

b) Yakalama işlemine ilişkin genel kolluğa bilgi verme,

c) Yakalanan kişiye ilişkin gerekli güvenlik tedbirlerini alma,

d) Yakalanan kişinin ifadesini alma ve Şüpheli/Sanık Hakları Formu düzenleme.

e) Kişinin üstündeki suç unsurlarından arındırılmasını sağlama.

 

28-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevleri arasında yer almaz?

a) Yaya olarak kontrol ve kimlik sorma işlemleri yapmak,

b) Genel emniyet ve düzeni sağlamak,

c) Kendisine başvuran ve yardım talebinde bulunanları yönlendirmek ve bilgilendirmek,

d) Suç soruşturmasını yürütmek ve bu kapsamda kişileri ifade vermek üzere davet etmek,

e) İşlenen suçlara müdahale ederek gerekli ön tedbirleri almak,

 

29-) Aşağıdakilerden hangisi, suçüstü halinde kolluk kuvvetleri dahil herkes tarafından yerine getirilebilecek bir tedbirdir?

a)Yakalama

b)Muhafaza altına alma

c)Gözaltına alma

d)Tutuklama

e)İdari yaptırım uygulama.

30-) Aşağıdakilerden hangisi “yakalama” ile ilgili doğru bir tanımlama değildir?

a) Gözaltı işleminden önce gerçekleştirilmesi,

b) İşlenen bir suç nedeniyle yerine getirilebilmesi,

c) Yakalamanın sadece mahkeme kararına istinaden gerçekleştirilebilmesi,

d) Hâkim kararı olmaksızın kişi özgürlüğünün kısıtlanması,

e) Geçici bir tedbir olarak uygulanması,

 

31-) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevinin yerine getirilmesine ilişkin doğru bir ifade değildir?

a) Nokta görevi, görev mahallinden ayrılmaksızın yerine getirilen bir görevdir.

b) Nokta görevi, belirlenen bir mekânda ve sınırlı bir alanda yerine getirilir.

c) Nokta görevi süresince şüphe ve dikkat çekici olaylar, kişiler ve eşyalar takip ve kontrol altında bulundurulur.

d) Nokta görevi süresince personel yerine personel görevlendirilmeksizin kişisel ihtiyaçlarını giderebilir.

e) Nokta görevi süresince görev mahalline yabancı kişilerin girmesine izin verilmez.

 

32-) I. Şüpheli paketin bulunduğu yerde en geniş şekilde çevre güvenliği alınmalıdır.

II. Şüpheli paketin sahibi olabilecek kişiler çevreden araştırılmalıdır.

III. Şüpheli pakete ilişkin genel kolluk birimlerine derhal bilgi verilmelidir.

IV. Şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadaki trafik durdurulmalı veya kontrollü geçiş sağlanmalıdır.

Şüpheli bir paket olayına müdahale esnasında özel güvenlik görevlisince yukarıda sıralanan tedbirlerin uygulanış sırası nasıl olmalıdır?

a)I-II-III-IV

b)II-I-III-IV

c)I-III-IV-II

d)IV-I-II-III

e)III-II-IV-I

33-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi tarafından yerine getirilebilecek bir “kontrol işlemi” değildir?

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme,

b) Yoklama ve sıvazlama suretiyle kişinin bedeni üzerinde kontrol yapma.

c) Kişilerin üstlerini dedektörle kontrol etme,

d) Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

e) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme,

 

34-) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevine ilişkin doğru bir ifadedir?

a) Nokta görevi, belirli bir görev alanında devriye gezmek suretiyle yerine getirilir.

b) Nokta mahallinde görevli personel, kendisinden bir sonraki personele görevi devretmeden görev yerinden ayrılamaz.

c) Nokta görevi yapan personel gerektiğinde arama yapmaya da yetkilidir.

d) Nokta görevi, nokta mahalli dışında belirli yerlerde duraklamak suretiyle yürütülebilir.

e) Nokta görevi sırasında telefonla özel görüşme yapılabilir.

 

35-) Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış” olarak tanımlanamaz?

a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması,

b) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması,

c) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması,

d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması,

e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve kendisinden yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi,

 

36-) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi arama işlemlerine dair doğru bir eşleştirme değildir?

a) Önleme Araması – Hâkim Kararı

b) Önleme Araması – Mülki Amirin Kararı (Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde)

c) Adlî Arama – Yetkili Merciin Yazılı Emri

d) Önleme Araması – Yerleşim Yerinde ve Konutta Yapılabilir

e) Adlî Arama – Her yerde yapılabilir

 

37-) Aşağıdakilerden hangisi “önleme araması”nın amaçları arasında yer almaz?

a) Genel güvenliği ve kamu düzenini sağlamak.

b) Suçların işlenmeden önce önünü almak,

c) İşlenen bir suçun failini ele geçirmek.

d) Kişi hak ve özgürlüklerini korumak ve tehlikeyi önlemek,

e) Topluma ve kişilere yönelik muhtemel saldırıları önlemek,

 

38-) Aşağıdakilerden hangisi adlî aramanın unsurlarından değildir?

a) Özel hayatın gizliliğinin ve konut dokunulmazlığının sınırlandırılması,

b) Suça konu eşyanın tespiti veya suç şüphelisinin yakalanması için yapılması,

c) Suçla ilgili gizli ve saklı olan bir eşyanın ortaya çıkartılması,

d) Suç şüphelisinin yakalanması için yapılması,

e) Kişilerin teşhisi amacıyla yapılması,

 

39-) “Olay yeri en geniş şekilde (1) ve ilgili (2) derhal bilgi verilmelidir. Olay yerine kimsenin girişine izin verilmemelidir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından olay yeri aynen korunmalıdır. Olay yerinde yaralama ve öldürme vakalarında acil sağlık birimlerinin gelmesi temin edilmelidir, mümkün olması halinde (3) yapılmalıdır.” ifadesinde (1), (2) ve (3) nolu yerlere gelmesi gereken en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) (1) koruma altına alınmalı (2) genel kolluğa (3) ilk yardım

b) (1) kontrol altına alınmalı (2) jandarmaya (3) ön yardım

c) (1) kontrol altına alınmalı (2) genel kolluğa (3) ön yardım

d) (1) koruma altına alınmalı (2) genel kolluğa (3) destekleyici yardım

e) (1) belirlenmeli (2) polis birimine (3) ilk yardım

40-) Olay yerinde ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

a) Olaya konu kişiler ve tanıklar belirlenmelidir.

b) Deliller belirlenmeli ve numaralandırılmalı, ifade alma işlemlerine başlanmalıdır.

c) Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır.

d) Muhtemel bir tehlikeye karşı insanların uzaklaştırılması temin edilmelidir.

e) Olaya ilişkin genel kolluk birimlerine haber verilmelidir.

 

41-) I. Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılı bilgiler olmalıdır.

II. Olaya konu kişilerin aile yaşamına ilişkin bilgiler bulunmalıdır.

III. Olayın taraflarının kimlik bilgilerini içermelidir.

IV. Tutanağı tanzim edenler hakkında bilgiler ve imzaları yer almalıdır.

V. Tutanağın düzenlenme tarihi ve saati belirtilmelidir.

VI. Olaya konu kişilerin sosyal ve ekonomik durumunu da içermelidir.

Yukarıda tutanakla ilgili yer verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

a) I ve III

b) I ve VI

c) II ve VI

d) III ve IV

e) I ve V

42-) Aşağıdakilerden hangisi Grup olan topluluk için söylenemez?

a) Aynı fikir ve düşünceyi paylaşan insanlardan oluşur.

b) Liderleri olmaz.

c) Ortak amaca yönelik eylem içinde olan insanlardan oluşur.

d) Birbirlerini tanıyan insanlardan oluşur.

e) Örgütlenmiş olan insanlardan oluşur.

 

43-) Belli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş, duygu, heyecan ve eylem birliği içinde olan grup aşağıdakilerden hangisidir?

a) Formel grup

b) İnformel grup

c) Hedefli- amaçlı grup

d) Zararlı-terör grup

e) Referans grup

44-) Her topluluğu yönlendiren, yönlendirmeye çalışan kişiler bulunur. Bu kişiler bazen önceden belli iken bazen o anda çıkabilir. Bu kişilerin etkili konuşması, fiziki yapısı, bilgiliği, cesareti ile ön plana çıkar. Bu kişiler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Atılganlar

b) Psikopatlar

c) Liderler (önderler)

d) İhtiyatlılar

e) Kışkırtıcılar (provokatörler)

 

45-) Otobüs durağında beklemek, mağazada alışveriş yapmak, sinema izlemek, konferans dinlemek, trafik kazasını görmek için biriken insanlar aşağıdakilerden hangisi için bir örnektir?

a) Grup

b) Millet

c) Aşiret

d) Kalabalık

e)Teşkilat

46-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayların hazırlık ve olgunlaşma safhalarındandır?

a) Kabarma (horozlanma) safhası

b) Fikri hazırlık safhası

c) Topluluğun/kalabalığın büyümesi

d) Kontrolden çıkmış zorbalık safhası

e) Hepsi

 

47-) “İnsanların gözlenebilen, ölçülebilen hareketlerine davranış denir. İnsan zihni davranışlarında rol oynuyorsa ………………….. , zihni davranışlarında rol oynamıyorsa …………………… davranıştan söz edilir.” Boş olan kısımlara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Bilinçli/bilinçsiz

b) Bilinçsiz/bilinçli

c) Huy/karakter

d) Norm /değer

e) Hiçbiri

48-) Olaylar içerisinde ani karar veren, çoğu zaman grubun önünde yer alan, grup içerisinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren kişi tipleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karşı eylemciler

b) Atılganlar

c) Tesir altında kalanlar

d) Psikopatlar

e) Hiçbiri

49-) Kişi, topluluk içinde bulunmasıyla psikolojisi ve davranışları değiştirmektedir. Bu kişinin gruba mensubiyetinden dolayı yeni özellikleri ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerdendir?

a) Duygusallık

b) İrade zayıflığı

c) Taklit

d) Özenti

e) Hepsi

50-) Grupla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Grup içerisinde duygusallık hâkimdir.

b) Grup içerisinde bilinçsiz davranışlar görülebilir.

c) Grup içerisinde kişiler temkinli ve tedbirli davranırlar.

d) Grup içerisinde kişiler birbirlerini taklit ederler.

e) Grup içerisinde kişiler saldırganlık yapabilir.

 

51-) Bir eylemin yasadışı olması için aşağıdakilerden hangisi olması gerekir?

a) Grubun amacına uygun pankart açılması

b) Çeşitli ülke bayraklarının yakılması

c) Kişilerin kol kola kalabalık olarak yürünmesi

d) Grup içerisinden göstericilerin avazı çıktığı kadar bağırması

e) Güvenlik görevlilerine çiçek atılması

 

52-) Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden değildir?

a) Yakın koruma

b) Konut koruma

c) İşyeri koruma

d) Gizli koruma

e) Çağrı üzerine koruma

53-) Koruma görevi sırasında meşru müdafaa ve zorunluluk hali olması durumunda zor kullanma bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Koruma personelinin kendisine bir saldırı olmalıdır

b)Korunan kişiye saldırı olmalıdır

c)Saldırı ile orantılı olarak karşı tarafı men etmek gerekir

d)Başka suretle korunma olanağı bulunmamalıdır

e)Haksız her saldırı için her zaman silah kullanılabilir

54-) Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu güvenlik önlemlerinden değildir?

a) Sistemsiz olmak

b) Uyanık olmak

c) Şüpheci olmak

d) Rutin işlerden kaçınmak

e) Gizliliğe dikkat etmek

 

55-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin gülünç durumdan korunmasıyla ilgili olaylardan değildir?

a) Önemli kişiye yumurta atılması

b) Önemli kişiye domates atılması

c) Önemli kişinin ayağının takılarak yere düşmesi

d) Önemli kişiye taş atılması

e) Önemli kişinin giysisinin berbat olması

56-) Aşağıdakilerden hangisi korunan kişinin hayatını tehlikeye sokacak durumlardan değildir?

a) Silahlı saldırı

b) Yumurtalı saldırı

c) Kaçırma eylemi

d) Bıçaklı saldırı

e) Darp edilmek istenmesi

57-) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?

a)Belirli bir eğitim ve kültür seviyesinde olmalıdır

b)Koruduğu kişiye uygun giyinmelidir

c)İkili ilişkileri sınırlı olmalıdır

d)Görev bilincine sahip olmalıdır

e)Pratik zekâlı olmalıdır

58-) Aşağıdakilerden hangisi temel öncü güvenlik kontrol listesinde yer almaz?

a) Önemli kişinin gideceği program yerine giden yolların tespiti

b) Boğma noktalarının tespiti

c) Konvoy araçlarının duracağı yerler

d) Sığınak odasının belirlenmesi

e) Basın odasının belirlenmesi

59-) Öncü istihbarat ekibinin uygulamaları sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Önemli kişinin kullanacağı en güvenli yol tercih edilir

b) Seçilen güzergâha alternatif bir ya da iki güzergâh belirlenir

c) Güzergâhta bulunan trafik lambalarına fazla dikkat edilmez

d) Güzergâhta bulunan boğma noktaları planda işaretlenir

e) Güzergâhta bulunan güvenli noktalar planda işaretlenir

60-) Birli koruma sırasında önemli kişiye yapılacak olası bir saldırı sırasında koruma görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

a)Önemli kişiye siper olmalıdır

b)Önemli kişiye hedef küçülttürmelidir

c)Önemli kişi ile beraber saldırgana müdahale edilmelidir

d)Önemli kişi sütre arkasına götürülmelidir

e)Önemli kişi güvenli bir yere kaçırılmalıdır

61-)Bir kaza ya da hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek için, ilaç kullanılmadan yapılan uygulamalara verilen ad nedir?

a)Tıbbi destek

b)Tıbbi müdahale

c)Teşhis ve tedavi

d)İlk yardım

e)Dâhili ve cerrahi yaklaşım

62-)Çıkıklardan en az tehlikeli olması beklenen hangisidir?

a)Omuz çıkığı,

b)Dirsek çıkığı

c)Kalça çıkığı

d)Parmak çıkığı

e)Çene çıkığı

63-)Kırık çıkık ve burkulmalarda öncelikle zarar gören kısımlar nereleridir?

a)Böbrek-İdrar kesesi

b)Kemik-kas-eklem

c)Mide-karaciğer

d)Beyin-sinirler

e)Kalp-damar

64-)Soba zehirlenmelerinde ölümcül etkisi olan gaz hangisidir?

a)LPG,

b)Metan

c)Etilen

d)Karbon monoksit,

e)Oksijen

65-)Kaynar su dökülen cilt üzerine ilk anda ne uygulanmalıdır?

a)Salça

b)Diş macunu

c)Bol soğuk su ile yıkanmalıdır

d)Yara merhemi

e)Hiçbiri

 

66-)Uzun süre devriye gezen bir güvenlik görevlisinde, aşırı baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, iştahsızlık, mide bulantısı, ateşlenme, kızarma, kol, bacak ve karında kramplar varsa hangi durumdan şüphelenilir?

a)Besin zehirlenmesi,

b)Kalp krizi,

c)Şeker hastalığı,

d)Depresyon

e)Sıcak çarpması,

67-)Bıçak yaralanmasında, bıçağın yaralıya saplanmış olarak kaldığı

durumlarda ilkyardım öncesi ve sonrası yapılması uygun olmayan hangisidir?

a)Polise haber verilmesi,

b)Yaralının yaşam bulgularının kontrol edilmesi,

c)Yaralanmaya yol açan aletin saplandığı yerden çekilerek çıkarılması,

d)Hastanın uygun şekilde sağlık kuruluşuna taşınmasının sağlanması,

e)112 Aranarak tıbbi yardım istenir

68-)Yaralıya kalp masajı ve suni solunum yapılması gerektiğinde ilkyardım yapılabilmesi için en az ilkyardım yapan kaç kişiye gereksinim vardır?

a)Zor durumda sıra ile kalp masajı ve suni solunumu tek başına yapabilir, en az bir kişi gereklidir

b)Biri suni solunum yaparken aynı anda diğeri kalp masajı yapar, en az iki kişi gereklidir,

c)İlkyardım sırasında yorulma olacağından en az 3 kişinin olması gereklidir

d)Bu işlem yardımcılar ile beraber en az dört kişi ile yapılmalıdır

e)Hiçbiri

69-)Çok sayıda kırığı olan bir yaralı uygun olmayan bir şekilde taşındığında, yaralıda felç gibi kalıcı hasara yol açan en tehlikeli durum hangisidir?

a)Kırığa bağlı iltihaplar,

b)Aşırı derecede ağrı oluşması,

c)Yaralının moralinin bozulması,

d)İç kanama olması,

e)Kırık uçlarının sinirlerin kopmasına neden olması,

70-)Bir kişiyi ısıran bekçi köpeği ile ilgili yapılması gerekenlerden değildir?

a)Köpeğin derhal vurularak öldürülmesi,

b)Köpeğin uygun şekilde yakalanıp gözlem altına alınması,

c)Köpeğin sahibinin kim olduğu ve aşı olup olmadığına dair bilginin sağlık personeline bildirilmesi,

d)Köpeğin yeni bir ısırma olasılığına karşı önlem alınması,

e)Köpek öldürülmüşse inceleme yapılması için beyninin zedelenmemesi,

71-) Aşağıdakilerden hangisi polisin durdurma yetkisini kullanması sonrası yapması gereken işlemlerden birisi değildir?

a) Durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirmek

b) Durdurduğu kişiye durdurma sebebine ilişkin sorular sormak.

c) Durdurduğu kişiden kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini istemek

d) Durdurduğu kişiye haklarını bildirmek

e) Durdurduğu kişiyi aramak

 

72-) Aşağıdakilerden hangisi, PVSK m.4/A’ya göre, polisin kişileri ve araçları durdurma amaçlarından birisi değildir?

a) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek,

b) Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak,

c) İşlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek,

d) Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek,

e) Hakkında yurt dışına çıkma yasağı olan kişileri tespit etmek

 

73-) Polis, PVSK’ya göre, hangi görevini yerine getirirken, kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi göstermek zorundadır?

a) Durdurma

b) Kimlik sorma

c)Arama

d) Elkoyma

e) Yakalama

 

74-) Aşağıdakilerden hangisi PVSK m.5’e göre, polisin parmak izini alabileceği kişilerden değildir?

a) Gönüllü kişiler,

b) Her çeşit silah ruhsatı başvurusunda bulunan kişiler,

c) Genel kolluk görevlisi olarak istihdam edilen kişiler,

d) Türk vatandaşlığına başvuruda bulunan kişiler

e) Tutuklu kişiler

 

75-) Aşağıdakilerden hangisi PVSK m.5’e göre, polisin fotoğrafını alabileceği kişilerden değildir?

a) Her çeşit pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak için başvuruda bulunan kişiler,

b) Özel kolluk görevlisi olarak istihdam edilen kişiler,

c) Yakalanan kişiler,

d) Sığınma talebinde bulunan yabancılar,

e) Gözaltına alınan kişiler

 

76-) PVSK’ya göre, önleme araması kararı vermeye yetkili merci kimdir?

a) Sulh ceza hakimi

b) Kolluk amiri

c) Mülki amir

d) Asliye ceza hakimi

e) Cumhuriyet savcısı

 

77-) Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde önleme araması yapılabilir?

a) Konutta

b) Yerleşim yerinde

c) Kamuya açık olmayan işyerlerinde

d) Kamuya açık olmayan işyerlerinin eklentilerinde

e) Umuma açık yerlerde

 

78-) Spor karşılaşması, miting, konser, festival, toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenlendiği veya aniden toplulukların oluştuğu hallerde önleme araması kararı kimden alınır?

a) Sulh ceza hâkimi

b) Asliye ceza hâkimi

c) Mülki amir

d) Kolluk amiri

e)Cumhuriyet savcısı

79-) Aşağıdaki bilgilerden hangisi önleme araması kararında veya emrinde bulunmaz?

a) Aramanın sebebi

b) Aramanın konusu

c) Aramamanın yapılacağı süre

d) Aramayı yapacak kolluk görevlilerinin ad ve soyadları

e) Aramanın kapsamı

 

80-) PVSK’ya göre, aşağıdaki gruplardan hangisi polisin yakalama yapamayacağı kişilerdendir?

a) Suç şüphelileri

b) Alkol kullanan kişiler

c) Islah edilmesi gereken küçükler

d) Akıl hastaları

e) Hastalık bulaştırabilecek kişiler

 

81-) PVSK m.16 kapsamında, polisin zor kullanması için aranan öncelikli şartlar nelerdir?

a) Görevini yaparken polise aktif veya pasif olarak direnme

b) Görevini yaparken polise saldırma

c) Görevini yaparken polise mukavemette bulunma

d) Görevini yaparken polise aktif olarak direnme

e) Görevini yaparken polise pasif olarak direnme

 

82-) Aşağıdaki hallerden hangisi polisin üniversiteye girebilmesinin şartlarından birisi değildir?

a) Kurumun imkânlarıyla önlenmesi mümkün görülmeyen olayların çıkması ihtimali

b) Rektör veya dekanın kolluktan yardım istemesi

c) Bir suç kovuşturması bulunması

d) Bir suçlu kovuşturması bulunması

e) Kurum içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmiş olması

 

83-) Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan polis, bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişiler hakkında işlemler sonuçlanıncaya kadar hangi yetkisini kullanır?

a) Yakalama

b) Men etme

c) Gözaltına alma

d) Tutma

e) Tutuklama

84-) Polis, olaydaki failin, gözaltına alınan şüpheli ile aynı kişi olup olmadığının belirlenmesi bakımından zorunlu olması halinde, Cumhuriyet savcısının talimatıyla hangi tedbire başvurması gerekir?

a) Yüzleştirme

b) Teşhis

c) Yer gösterme

d) Keşif

e) Gözaltına alma

85-) Bir şüphelinin aranması sırasında tehlikede olan temel hak ve özgürlük hangisidir?

a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı

b) Özel hayata saygı duyulmasını isteme hakkı

c) Konut dokunulmazlığı

d) Haberleşme özgürlüğü

e) Seyahat özgürlüğü

 

86-) Yakalama, tutuklama ve mahkumiyet işlemleri kişilerin hangi temel anayasal hak ve özgürlüğünün istisnalarıdır?

a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı

b) Yaşama hakkı

c) Seyahat özgürlüğü

d) Özel hayata saygı duyulmasını isteme hakkı

e) Hareket özgürlüğü

 

87-) Aşağıdakilerden hangisi bir Özel güvenlik görevlisinin işleyebileceği kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlardan değildir?

a) Zimmet

b) Rüşvet

c) Görevi kötüye kullanma

e) Görevi yaptırmamak için direnme

e) İftira

88-) Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak, bir başkasına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?

a) Kamu görevlisinin ticareti

b) Görevi kötüye kullanma

c) Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama

d) Rüşvet

e) Denetim görevinin ihmali

 

89-) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?

a) Zimmet

b) Rüşvet

c) İrtikâp

d) Görevi kötüye kullanma

e) Kamu görevlisinin ticareti

90-) Polis PVSK’ya göre yakaladığı bir kişiyi en fazla kaç saat gözaltında tutabilir?

a) 6 saat

b) 12 saat

c) 18 saat

d) 24 saat

e) 32 saat

91-) “Günlük yaşantıda” ve “Argoda” tabir edilen söylemlerde; “Altın Tozu, Gök Tozu, Beyaz Kız, Neşe Pudrası, şans Tozu” gibi adlandırılan uyuşturucu madde türü hangisidir?

a)Amfetamin

b)Meskalin

c)Kokain

d)LSD

e)Captagon

 

92-) I. Kokain, eroin ve esrar birer uyuşturucu maddedir.

II. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçtur.

III. Bir maddenin uyuşturucu olup olmadığı tatmak suretiyle anlaşılabilir.

IV. Uyuşturucu maddelerin kullanılmasını kolaylaştırma da suçtur.

V. Uyuşturucu madde kullanan kişiler hakkında tedavi tedbirine karar verilemez.

VI. Uyuşturucu maddeyi kullanmak için satın almak, bulundurmak ve kabul etmek suç değildir.

Uyuşturucu maddeler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

a) I-II ve IV

b) III-IV ve VI

c) I-II ve IV

d) III-V ve VI

e) II-V ve VI

93-)Doğalgaz için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Havadan hafiftir.

b) Patlama limiti % 5 – 15’tir.

c) Bileşiminde önemli miktarda metan gazı vardır.

d) Aslen kokusuzdur, tanınması için kokulandırılır.

e) Hepsi

 

94-)Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerindedir?

a) İtfaiye haber vermemek.

b) Yanıcı Maddeler, Oksijenler

c) Su, K.K.T., CO2

d) İhmal, Kazalar, Bilgisizlik

e) Hidratlar

 

95-) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?

a)Kimyasal tehlike

b)Yıldırım çarpması

c)Yangının yayılma tehlikesi

d)Göçük altında kalma tehlikesi

e)Patlama tehlikesi

96-) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?

a)Rüzgârı önüne alarak kullanmak

b)Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak

c)Cihazı evvela alevin dibine tutarak söndürme

d)Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileriye tutarak söndürmek

e)Hiçbiri

97-) Yanıcı maddenin özelliğine göre yangın sınıfı (türü) aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Gaz, Elektrik, Orman, Baca,

b) Katı, Sıvı, Gaz, Metal,

c) Sıvı, Metal, Benzin, Hidrojen,

d) Akaryakıt, Ahşap, Sıvı, Gaz,

e) Doğalgaz, LPG, Köpük, CO2

 

98-) Katı, Sıvı ve Gaz Yanıcılar aşağıdakilerden hangisini kapsar?

a)Yanıcı etkenleri,

b)Yangın sebeplerini,

c)Parlama noktasını

d)Kendi kendine yanmayı

e)Yanıcı maddenin cinsini

99-) Yangın anında hangi tahliye sisteminin kullanılması tehlikelidir?

a) Yangın merdiveni

b) Genel merdiven

c) Asansör

d) Yangın kapıları

e) Hepsi

100-) Dumanın bileşiminde bulunan zehirli gazlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karbon monoksit

b) Kükürtdioksit

c) Siyanid

d) Amonyak

e) Hepsi

SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ

1-) Yarı otomatik tabancalarda “fişek yatağı” hangi parça ile bitişiktir?

a) Şarjör

b) Çerçeve

c) Namlu

d) Hazne

e) Kabza

2-) Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda “Tırnak ve çıkarıcı” hangi gruba girer?

a) Ateşleme tertibatı

b) Kovan atma tertibatı

c) Nişan tertibatı

d) Hiçbiri

e) Kabza tertibatı

3-) Fişeklerin çaplarının belirlenmesinde kullanılan “ 9×19” ifadesinde “19 mm” neyi ifade eder?

a) Çap

b) Boy

c) Fişek boyu

d) Namlu boyu

e) Kovan boyu

4-) Tek hareketli (Single-action) tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Tetiğe basıldığında horozun düşmesi özelliğidir.

b) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir.

c) Tetiğe bir kere basıldığında horozun hem kurulması ve hem de düşmesi özelliğidir.

d) Tabancanın toplu veya otomatik olma özelliğidir.

e) Tetiğe basıldığında emniyete geçme özelliğidir.

5-) Atış anında “Gez ve arpacık ile hedef” in görüntüsü nasıl olmalıdır?

a) Gez ve arpacık flu (sisli), hedef net.

b) Gez ve arpacık net, hedef flu(sisli).

c) Gez ve arpacık net hedef net.

d) Görüntü önemli değildir.

e) Gez ve arpacık flu(sisli), hedef flu(sisli).

6-) Silah kurulu vaziyette değil iken, horozu hem kurup hem de düşürme özeliğine sahip silahlara ……………….silahlar denir.

Boşluğa uygun olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki ifade gelmelidir?

a) Hafif ateşli silahlar

b) Tek hareketli

c) Çift hareketli

d) Makineli silahlar

e) Hiçbiri

7-) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?

a) Yiv

b) Set

c) Çap

d) Rayyür

e) Hatve

8-Ateşleme sonrasında çekirdeğe yön ve istikamet veren parçaya ne denir?

a) Namlu

b) Rampa

c) Sürgü

d) Gaz kanalı

e) Gez

9-) Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçişi sırasında tırmandığı meyilli parçaya ne ad verilir?

a) İcra mili

b) Sürgü

c) Gerdel

d) Rayyür

e) Rampa

 

10-) Ateşleme tertibatı elemanlarından olarak aşağıdakilerden hangisi vardır?

a) Tetik

b) Horoz

c) İğne

d) İğne yayı

e) Hepsi

 

11-) Mp5 makineli tabancada aşağıdaki hangi çap ve uzunluktaki fişekleri atmaktadır?

a)9-22mm

b)9-19mm

c)7,62-51mm

d)38 mm

e)45 mm

12-)Aşağıdakilerden hangisi sürgü takımının parçalarındandır?

a)Tırnak

b)Gez

c)Arpacık

d)Kovan atma boşluğu

e) Hepsi

13-) Kovan dip tablasına takılarak atıştan sonra kovanın sürgü ile beraber geri gelerek çıkarıcı ile birlikte kovanın dışarı atılmasını sağlayan parçaya ne denir?

a) Tırnak

b) Arpacık

c) Emniyet mandalı

d) Gez

e)Horoz

14-)Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz?

a)Gez

b)Arpacık

c)Tetik

d) Hedef

e)Göz

15-) Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasına yol açabilecek olası nedenlerden değildir?

a)Silahta fişek olamayabilir

b)Şarjör yerine oturmamış olabilir

c) Şarjörde hatalı fişek olabilir

d) İğne ucu aşınmış veya kırık olabilir

e)Şarjör yayı kırık olabilir

16-)Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardandır?

a)Atıcının atış eğitimcisinin vereceği talimatlarına uyması

b)Atıcının kendi kuralları doğrultusunda hareket etmesi

c)Atıcının silahı elinde tutarak poligona girmesi

d)Atıcının fişek yatağında fişek bulundurarak poligona girmesi

e)Hepsi

17-)Aşağıdakilerin hangisi silahların özelliklerindendir?

a) Canlıları öldürür

b) Canlı organizmaları hasta eder

c) Canlıları yaralar

d) Cansızları parçalar

e) Hepsi

18-) Ateşli silahlarda atış sırasını bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ne ad verilir?

a) Rayyür

b) Rampa

c) Kabza

d) Kapsül

e) Hazne

19-)Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?

a) Alev kanalı

b) Gerdel yayı

c) Kapsül

d) Kovan

e) Çekirdek

20-)Delici, kesici ve ezici silahlar genel olarak hangi gurup altında toplanır?

a) Ateşli silahlar

b) Harp silahları

c) Ateşsiz silahlar

d) Hafif ateşli silahlar

e) Biyolojik

 

21-) Göz, gezin üst kenar orta noktasından ve arpacığın silme üst tepesinden hedefe uzanan hatta ……….…. denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

a) Nişan tertibatı

b) Nişan hattı

c) Nişan fark hattı

d) Atış gözü tayini

e) Nişan mesafesi

22-) Ateşli silahlarda canlı ve cansız hedefler üzerinde tahrip yapmak maksadı ile kullanılan çekirdek, barut, kapsül, ve kovandan oluşan parçaların tümüne …………… denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

a) Saçma

b) Ateşli silah

c) Bomba

d) Fişek

e) Gerdel

23-) I. Kapak takımını çıkart(sürgü)

II. Şarjörü çıkart

III. Yerine getiren yayı çıkart

IV. Namluyu çıkart

V. Fişek yatağı kontrolü

Yukarıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

a) I-II-III-IV-V

b) V-IV-III-II-I

c) III-II-I-V-IV

d) II-V-I-III-IV

e) IV-I-V-III-II

24-) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?

a)Merminin dönerek ilerlemesini sağlar

b)Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar

c)Merminin gideceği azami mesafesini arttırır.

d)Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar.

e)Merminin delme gücünü artırır.

25-)Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere …… atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere …………. denir. Boş bırakılan yerlere aşağıdaki hangi seçenekte yazılı olan ifadeler gelmelidir?

a) Fişek yatağı – Namlu

b) Namlu – Hazne

c) Fişek yatağı – Hazne

d) Hazne – Şarjör

e) Şarjör-Namlu

 

Back to top